Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 105 (2012–2013), jf. Innst. 445 L (2012–2013) og Prop. 147 L (2012–2013))

Sak nr. 20

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)