Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Innst. 505 S (2012–2013), jf. Prop. 165 S (2012–2013))

Sak nr. 4 [15:23:41]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Talere

Votering i sak nr. 4

Aksel Hagen (SV) [15:24:04]: (komiteens leder og ordfører for saken): Sakens realiteter er som følger: Det foreligger en proposisjon. Her har det forut for den proposisjonen foregått noen forhandlinger, som ble innledet 12. april. Den 30. april la staten fram endelig tilbud. Hovedsammenslutningene aksepterte tilbudet samme dag.

Dette ble en lett oppgave for komiteen å ta tak i. Vi har under punkt 2, Komiteens merknader, ingen merknader. Vi slutter oss til forslaget. Til punkt 3, Komiteens tilråding, har vi heller ingen andre merknader – eller rettere sagt står det vel «ingen merknader». Slik sett rår vi Stortinget til å gjøre det vedtaket som her er referert til.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5 og 6 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med800 000 000
1503Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte
70Tilskudd, økes med9 087 000
fra kr 149 934 000 til kr 159 021 000

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2013 foretas regulering av lønningene mv. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med protokoll av 30. april 2013.

III

For embets- og tjenestemenn som ikke er medlemmer av organisasjoner som nevnt i II og derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedtariffavtale, skal det gjelde de samme lønns- og arbeidsvilkår som etter II. Embets- og tjenestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i egen kontrakt.

IV

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 1 Driftsutgifter, på de av postene i statsbudsjettet som har lønnsbevilgning.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.