Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 462 S (2012–2013), jf. Dokument 8:67 S (2012–2013))

Sak nr. 6 [15:25:25]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo

Talere

Votering i sak nr. 6

Sakene nr. 5 og 6 ble behandlet under ett.

 

Lise Christoffersen (A) [15:25:59]: (ordfører for sakene nr. 5 og 6): I den første saken behandler Stortinget et forslag fra regjeringen om at Norge skal inngå en avtale med EU, der vi får muligheten til å slutte oss til Det europeiske støttekontoret for asylsaker, EASO. Kontoret er lokalisert til Malta. Det er en enstemmig komite som slutter seg til forslaget. Saken har også vært til uttalelse i utenriks- og forsvarskomiteen, som sluttet seg til utkastet vårt til innstilling. Også deres tilslutning var enstemmig.

Komiteen valgte å avstå fra å avholde høring i saken. Begrunnelsen for det er at komiteen allerede 8. juni 2010, da vi behandlet Meld. St. 9 for 2009–2010 om norsk flyktning- og asylpolitikk i et europeisk perspektiv, ga vår tilslutning til at tilknytning til EASO skulle være et prioritert tiltak i oppfølging av meldingen.

Forslag til avtale foreligger nå. I saken blir det redegjort for de enkelte bestemmelsene i avtalen om Norges deltakelse. Det er satt av midler i budsjettet for 2013. Samarbeidet innen EASO er til fordel for alle. Støttekontoret skal bidra til et tettere samarbeid mellom EU-landene på asylfeltet og oss assosierte. Informasjons- og erfaringsutveksling blir en viktig del av samarbeidet. Land som mottar mange asylsøkere, skal bli bedre i stand til å håndtere søknadene, bl.a. ved å få tilgang til egne asylstøtteteam som etter anmodning kan settes inn i kortere perioder. Det kan også vi komme til å nyte godt av. Det skal samarbeides om aktiviteter og kunnskapsformidling når det gjelder opprinnelsesland. Det skal sørge for at søknadene behandles på en betryggende måte. Det vil tilføre oss verdifull oversikt over utviklingen i asylankomstene i Europa og styrke Dublin-samarbeidet. Det legges også opp til et tett samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger.

Avtalen vil komme alle de samarbeidende landene til gode, men det viktigste er likevel at dette samarbeidet vil bidra til å høyne standarden på asylfeltet i hele Europa og sikre at internasjonale konvensjoner og avtaler overholdes. Det er aller viktigst for dem som søker asyl. Kompetanse om mottaksforhold, saksbehandling og sårbare grupper er blant de temaene som framheves.

Komiteen anbefaler derfor at Stortinget samtykker til at avtalen inngås på det grunnlaget som er framforhandlet.

I den andre saken fremmer Venstre forslag om at det bør opprettes en felles skandinavisk eller nordisk landinfo i utlendingsforvaltningen. Hensikten med forslaget er å øke kvaliteten i saksbehandlingen i utlendingssaker. Når en samlet komité innstiller på at forslaget ikke bifalles, er det ikke fordi vi er uenig i hensikten med det, for den er god. Det handler om å utnytte hverandres kompetanse på tvers av landegrenser. Det handler også her til syvende og sist om å ivareta rettssikkerheten til dem som søker beskyttelse i Norge. Oppdatert informasjon om situasjonen i opprinnelseslandet er helt vesentlig i så måte. Det er Landinfos oppgave å sørge for at slik informasjon er tilgjengelig.

Når komiteen likevel ikke bifaller forslaget, er det fordi det allerede er etablert et tett samarbeid mellom Landinfo og de nordiske søsterorganisasjonene, slik statsråden opplyser i sitt brev til komiteen. Samarbeidet omfatter alt fra jevnlige fagmøter, utveksling av årlige planer, samordning av temaene for informasjonsinnhentingsreiser og felles reiser. I forrige sak behandlet vi samtykke til at Norge slutter seg til det formaliserte samarbeidet i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet.

Også her er det allerede, før vi kommer så langt som til å inngå en avtale, utviklet et omfattende samarbeid, og heretter skal vi altså delta fullt ut. Informasjonsutveksling er en viktig del av dette samarbeidet i Europa. Det nevnte jeg innledningsvis. Det samme er etterprøving og bruk av landinformasjonen. I tillegg skal støttekontoret lage analyser som kan bidra til mer enhetlige vurderingskriterier de europeiske landene imellom. Et siste poeng er at EASO også skal samarbeide tett med FNs høykommissær for flyktninger.

Komiteen støtter altså hensikten bak forslaget, men en samlet komité deler statsrådens vurdering av at opprettelsen av enda en formell struktur nå neppe vil bidra til ytterligere gevinster.

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.

Trine Skei Grande (V) [15:31:08]: Jeg kommer ikke til å kommentere den første saken, der er jeg helt enig i det som ligger i innstillinga fra komiteen. Men jeg har lyst til å ta opp forslaget, vårt opprinnelige. Jeg vet at vi i dag ble 10 minutter for seine, vi har rukket det med de 287 andre forslagene vi har fremmet de siste to ukene, men jeg har skjønt at presidentskapets innstilling er at vi sjøl med noen minutters forsinkelse skal klare å få behandlet det.

Grunnen til at vi har fremmet dette forslaget, er to typer tilbakemeldinger. Det er tilbakemeldinger fra de ansatte i UDI, som jobber med denne typen områder, som sier at det å ha en inngående innsikt ikke bare i hva som skjer i alle land, men i hva som skjer i alle regioner og alle land, er en ganske krevende jobb, og at det tar lang tid fordi det er et stort fagområde. For Venstre er det viktig at asylsøknader tar kort tid. Alt vi kan gjøre for å sørge for at behandlingstida blir kortere, er bra, ikke bare på grunn av de problemene det fører til at folk blir værende lenge i Norge uten en avklaring, men også fordi det er mye bedre for folk å få en rask avklaring på framtida si.

Den andre tilbakemeldinga vi har fått, er fra dem som jobber med denne gruppa asylsøkere, som syns at det av og til ikke er optimale kunnskaper om de landene man uttaler seg om. Vi har en god del eksempler i avslag som viser at det er en del manglende kunnskaper om de landene det er snakk om. Jeg skjønner at det er vanskelig å holde oversikt over et så komplekst saksområde med så store endringer. Derfor mener vi at man kunne ha utviklet en felles base på nordisk nivå for å få det til, ut fra innspill både fra dem som jobber med det, og fra dem som jobber med den typen søknader.

Så vi tar opp vårt forslag igjen. Vi syns det er godt, og vi kommer til å jobbe for å få til det i de andre posisjonene vi kan få, for å presse på.

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 5 og 6.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Trine Skei Grande satt frem ett forslag på vegne av Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor de skandinaviske, eller nordiske, landene om opprettelse av en felles landinfo i utlendingsforvaltningen.»

Forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen.

Forslaget fra Venstre er levert inn etter den fristen som er satt opp i Stortingets forretningsorden § 39 for innlevering av forslag som det skal realitetsvoteres over. Presidenten vil likevel foreslå at det voteres over forslaget. – Det anses vedtatt.

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:67 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo – bifalles ikke.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Venstre ble innstillingen bifalt med 99 stemmer mot 1 stemme.(Voteringsutskrift kl. 19.58.47)