Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor de skandinaviske, eller nordiske, landene om opprettelse av en felles landinfo i utlendingsforvaltningen.»

Forslagsstillerne viser i dokumentet til at Land-info er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen, administrativt underlagt Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det vises i dokumentet til at Landinfo som faglig, uavhengig enhet skal innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Norge mottar flyktninger, asylsøkere og migranter fra. Forslagsstillerne peker på at Landinfo formelt sett ikke har innflytelse over hvordan informasjonen blir brukt, men at Landinfo er en sentral premissleverandør og derigjennom en svært innflytelsesrik instans i utlendingsforvaltningen. Forslagsstillerne er kjent med at både UDI og UNE i praksis lener seg på Landinfos vurderinger og i liten grad overprøver disse. Landinfos ansatte møter også som sakkyndige vitner i retten.

Forslagsstillerne viser til at Landinfo gjør et svært viktig arbeid og at oppgavene er store og mange. Ifølge egen hjemmeside er det 32 ansatte i Landinfo. Forslagsstillerne kjenner til at landinformasjonen fra Landinfo i enkelte tilfelle har vært omstridt.

Forslagsstillerne mener det er viktig å vurdere om rutinene for innhenting, bruk og kontroll av Land-info er gode nok. God kvalitet på landinformasjon er av avgjørende betydning for at en avgjørelse som bygger på slik informasjon blir korrekt.

Forslagsstillerne peker på at nordisk samarbeid ikke er et nytt tema i innvandringsdebatten. Forslagsstillerne kjenner til at det i dag skjer en utveksling av informasjon om blant annet praktiske erfaringer. Forslagsstillerne mener det ville vært fornuftig med et noe tettere samarbeid på enkelte områder, for eksempel om landinformasjon. Sverige og Danmark mottar i stor grad asylsøkere fra de samme landene som Norge.

For øvrig vises det til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslaget.

Komiteens behandling

Komiteen sendte 16. april 2013 brev til Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Grete Faremo og ba om departementets vurdering av forslaget. Brev fra statsråden av 30. april følger vedlagt.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Lise Christoffersen, Hilde Magnusson, Ingalill Olsen og Eirik Sivertsen, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim, fra Høyre, Øyvind Halleraker og Michael Tetzschner, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Aksel Hagen, fra Senterpartiet, Heidi Greni, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til Dokument 8:67 S (2012–2013) fra Venstre om opprettelse av en felles nordisk landinformasjonsenhet på asylfeltet. Komiteen er enig med forslagsstillerne i at Landinfo, utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, i praksis er en viktig premissleverandør for utlendingsforvaltningens vurderinger av enkeltsaker som gjelder asylsøkere, flyktninger og immigranter, at det derfor er viktig at slik informasjon er så oppdatert som mulig og at samarbeid med andre nordiske land kan bidra til å kvalitetssikre informasjonen.

Komiteen viser imidlertid til vedlagte brev fra statsråden til Stortinget, datert 30. april 2013, der det framgår at et nordisk samarbeid allerede er godt etab-lert, i form av felles informasjonsinnhentingsreiser, fagmøter mv. I brevet viser statsråden også til det samarbeidet som allerede foregår mellom Landinfo og EUs samarbeidsbyrå, European Asylum Support Office (EASO).

Komiteen viser videre til Prop. 140 S (2012–2013) om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltakelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO), som Stortinget nå har til behandling. Artikkel 4 i forordningen som ligger til grunn for avtaleforslaget, gjelder EASOs ansvar for innhenting av informasjon om opprinnelsesland til personer som søker internasjonal beskyttelse. Det legges særlig vekt på at den informasjonen som innhentes, skal være pålitelig. Det skal utarbeides rapporter og en felles, åpen portal for slik informasjon, samt utvikles metoder for etterprøving og bruk av landinformasjonen. I tillegg skal støttekontoret presentere analyser som kan bidra til en tilnærming i vurderingskriterier landene imellom, men uten at dette skal oppfattes som instrukser til medlemslandene.

På denne bakgrunn mener komiteen at forslagsstillernes intensjon allerede er godt ivaretatt og deler statsrådens syn på at det å opprette enda en formell struktur, ikke vil gi ytterligere gevinster.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:67 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo – bifalles ikke.

Vedlegg

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 30. april 2013

Dokument 8:67 S (2012-2013) - Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk land-info

Jeg viser til Kommunal- og forvaltningskomiteens brev av 16. april, der det bes om min uttalelse til representantforslag 8:67 S (2012-2013) om opprettelse av en felles skandinavisk/nordisk landinfo i utlendingsforvaltningen.

Forslaget som fremmes lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor de skandinaviske, eller nordiske, landene om opprettelse av en felles landinfo i utlendingsforvaltningen».

Landinfo har allerede etablert et godt og tett samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner, særlig de i Sverige og Danmark. Landinfo inviterer sine nordiske kollegaer jevnlig til fagmøter om aktuelle forhold og land – og Landinfos landrådgivere blir invitert til tilsvarende møter i de andre nordiske landene. Landinfos årlige planer for informasjonsinnhentingsreiser har vært utvekslet med svenske og danske søsterenheter siden 2010. I noen tilfeller har Landinfo også samordnet sine oversikter med tema for disse reisene med sine nordiske kollegaer. I den senere tid har Landinfo gjennomført flere felles informasjonsinnhentingsreiser med danske og svens-ke kollegaer – for eksempel til Somalia, Jemen, Tyrkia og Irak. I mai er det planlagt en ny svensk-norsk delegasjonsreise til Marokko.

Det er også samarbeid innenfor EU på dette feltet. Byrået European Asylum Support Office (EASO) ble opprettet 19. juni 2011 og hovedkontoret åpnet på Malta 1. august 2011. Hovedformålet med EASO er å bidra til videreutviklingen av det felles europeiske asylsystemet gjennom å styrke det praktiske samarbeidet mellom medlemslandene på asylområdet, og å gi støtte til medlemsland som er utsatt for særlig press på sine asylsystemer.

Landinfo har allerede et omfattende samarbeid med EASO, selv om Norge foreløpig ikke er fullt ut med der. Det er en målsetting at Norge snarlig skal kunne delta fullt ut i byrået. Hensikten med EASO er ikke å erstatte de europeiske landkunnskapsenhetene, men å skape en merverdi ved å styrke samarbeidet mellom de europeiske enhetene. EASO er nå i ferd med å formalisere det europeiske samarbeidet på landkunnskapsfeltet. I april er Landinfos leder invitert til det første møtet i EASOs "COI Strategic Network" (COI: Country of Origin Information). Her ønsker EASO å diskutere etableringen av samarbeidsformer mellom landkunnskapsenhetene i EU-medlemslandene og de assosierte landene (Norge, Island, Sveits og Liechtenstein). Gjennom sine bidrag til EASOs arbeidsgruppe Knowledge Management har Landinfo vært en viktig premissleverandør for dette prosjektet.

Landinfo nyter stor respekt og anerkjennelse blant landkunnskapsenhetene i Europa. Landrådgivere fra Landinfo har blitt invitert som foredragsholdere i både Norge og utlandet, og Landinfos rapporter blir i økende grad oversatt til andre europeiske språk.

Jeg kan ikke se at opprettelsen av en mer formalisert nordisk struktur, i tillegg til EASO, vil kunne gi ytterligere gevinster for landkunnskapsarbeidet i Norge, og for beslutningsfatterne i UDI, UNE og domstolene.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. juni 2013

Aksel Hagen

Lise Christoffersen

leder

ordfører