Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Innst. 421 S (2012–2013))

Sak nr. 8 [15:48:10]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget

Talere

Votering i sak nr. 8

Per-Kristian Foss (H) [15:48:28]: Dette er en enstemmig innstilling fra presidentskapet, som baserer seg på en enstemmig komitéutredning som gjelder retningslinjene for partigruppenes tilskudd.

Presidentskapet er av den oppfatning at modellen som utvalget har kommet frem til, omfordeler tilskuddene på en hensiktsmessig måte. De minste og mellomstore gruppene tilgodeses med økt tilskudd. Økningen i tilskuddene til de minste gruppene gir den konsekvens at tilskuddet til de største gruppene reduseres noe.

I tillegg foreslår vi at fra 1. oktober 2013, altså i år, får partigrupper som får redusert sitt tilskudd fra denne dato, som følge av Valgtingets beslutning – altså resultatet av valget, for å si det slik – en overgangsordning ut kalenderåret 2013. Jeg viser ikke minst til det behovet gruppene har for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen for egne ansatte i gruppene, og derfor trenger en viss overgangstid.

I tillegg gjøres det enkelte mindre endringer i retningslinjene. Jeg nevner stikkordsmessig: Formålsbestemmelsen fremhever at tilskuddet gis for at gruppene skal kunne drive sin virksomhet slik at representantene kan utøve sitt stortingsverv – det er en litt klarere og tydeligere målsetting – og at kjøp av tjenester fra partiet er inkludert i det formålet. Vi nevner bl.a. å kunne kjøpe HR-tjenester fra partiet for grupper med ikke så stor virksomhet.

Nå åpnes det også for kjøp av flere tjenester, der det er viktig å sikre at det fortsatt ikke skal skje overføringer fra partigruppene til partiorganisasjonene. Det skal altså gå til stortingsrelevant arbeid, men det åpnes for et visst kjøp av tjenester mellom gruppene og partiene.

Det er enighet om alle endringer og selvfølgelig også denne overgangsordningen, som blir lagt til grunn, fordi jeg tror at alle partier frykter at det kan bli nødvendig for dem å benytte seg av denne overgangsordningen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Presidentskapet hadde innstilt:

I

Fra 1. oktober 2013 fastsettes grunntilskuddet til kr 4 134 400 per år, opposisjonstilskuddet fastsettes til kr 2 584 000 per år og representanttilskuddet fastsettes til kr 682 186 per år. Beregningen av rådgivertilskuddet til partiet med presidentskapsvervet videreføres uendret.

II

Gruppene får videreført gjeldende tilskuddsberegning ut 2013 dersom det gir et høyere tilskudd enn ny beregningsmodell. Dette gjelder ikke opposisjonstilskuddet ved eventuelt regjeringsskifte.

III

Følgende retningslinjer gjøres gjeldende for all bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter:

Bruk av tilskudd til partigruppene

§ 1 Formål

Stortinget gir partigruppene tilskudd for at gruppene skal kunne drive sin virksomhet slik at stortingsrepresentantene kan utøve sitt stortingsverv.

§ 2 Virkeområde og definisjoner

Disse reglene gjelder all bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter.

Med virksomhet i § 1 menes drift av et politisk og administrativt støtteapparat for stortingsgruppene, samt anskaffelse av varer og tjenester som gruppene finner nødvendig for å ivareta sine funksjoner i Stortinget.

§ 3 Rettslig stilling

Partienes stortingsgrupper og uavhengige representanter er å betrakte som egne juridiske enheter med ansvar for eget personell og egen økonomi.

Stortingsgruppene vedtar selv regler for sin økonomistyring.

Det er gruppenes ansvar å påse at tilskuddet blir brukt som forutsatt i retningslinjene. Er man i tvil, forelegges saken for presidentskapet.

§ 4 Tilskuddets størrelse

Gruppetilskuddets størrelse beregnes ut fra et grunntilskudd og et tilskudd per representant. Grupper som er i opposisjon, det vil si grupper som ikke er med i regjering, og har to representanter eller flere, får i tillegg et opposisjonstilskudd. Grupper i opposisjon med én representant får ikke tillegg. Den gruppen som har presidentvervet, får i tillegg dekket et beløp tilsvarende 50 prosent av en rådgiverstilling.

Ved regjeringsskifte vil opposisjonstillegget falle bort for partier som går inn i regjering, og komme i tillegg for partier som går over i opposisjon, fra den 1. i måneden etter at regjeringsskiftet har funnet sted.

Representanter som trer ut av sin stortingsgruppe og blir uavhengige, mottar 50 prosent av det til enhver tid gjeldende representantbaserte tilskuddet. Representanter som går over fra én gruppe til en annen, tar med seg 50 prosent av det representantbaserte tilskuddet. Tilskuddet til den stortingsgruppen de har trådt ut av reduseres med 100 prosent av det representantbaserte tilskuddet.

Grupper som reduseres etter et stortingsvalg, opprettholder sitt grunn- og representantbaserte tilskudd ut året. Deretter korrigeres tilskuddet i henhold til det nye antall representanter.

Grupper som faller helt ut av Stortinget etter et stortingsvalg, opprettholder sitt grunn- og representantbaserte tilskudd ut året. Deretter stoppes tilskuddet. Grupper som faller helt ut, skal tilbakebetale til Stortinget de tilskuddsmidlene som står ubrukt etter at alle avviklingskostnader er dekket.

§ 5 Forhold til egen partiorganisasjon

Det skal være et klart skille mellom den offentlige støtten som går til partiorganisasjonene, og det tilskuddet som bevilges over Stortingets budsjett til stortingsgruppene.

Ingen midler skal overføres til partiorganisasjonen sentralt. Gruppene kan likevel kjøpe følgende tjenester fra eget parti:

  • 1. lønnskjøring,

  • 2. regnskapsføring,

  • 3. kommunikasjonstjenester og

  • 4. HR-tjenester.

Honoraret for kjøp av slike tjenester skal kun dekke kostnadene partiet har ved å yte gruppen slike tjenester. Honorarets størrelse skal presiseres i egen note i regnskapsrapporten til presidentskapet.

Ansatte i stortingsgruppene skal i hovedsak ha sin arbeidsplass i Stortinget og ikke i partiorganisasjonen sentralt eller ved partikontorer lokalt i distriktene. Det er likevel anledning til å disponere personell noe friere fra 1. mai i valgår.

§ 6 Reiser og arrangementer

Representantenes utgifter til reiser og arrangementer dekkes over Stortingets driftsbudsjett i samsvar med bestemmelser om stortingsrepresentantenes godtgjørelser.

§ 7 Godtgjørelser og naturalytelser til representanter

Bortsett fra eventuell tilleggsgodtgjørelse til parlamentarisk leder og inntil to nestledere skal tilskuddsmidler ikke utbetales som godtgjørelse eller benyttes til naturalytelser til stortingsrepresentanter. Innberetningspliktige ytelser skal spesifiseres i egen note i regnskapsrapporten, slik at det framgår hva hver enkelt har mottatt. Det legges til grunn at de ytelser det her er snakk om må ha karakter av faste ordninger som kan ses som en form for godtgjørelse til vedkommende representant, og at situasjonsbestemte ytelser, som for eksempel åremålsgaver/tilstelninger og lignende, faller utenfor.

Gruppene kan likevel tilby representantene forsikringsordninger. Forsikringsordningens kostnader skal presiseres i egen note i regnskapsrapporten til presidentskapet.

§ 8 Politisk reklame

Gruppetilskuddet skal ikke brukes til kjøp av politisk reklame for partier eller stortingsgrupper i media. Med politisk reklame menes annonser, kommersielle kampanjer og markedsføring av politiske standpunkter, verdier og budskap. Med medier menes alle former for medier, for eksempel aviser, radio, fjernsyn, nett, kino og boards. Gruppetilskuddet kan dog brukes til kjøp av stillingsannonser og lignende.

§ 9 Regnskapsføring og revisjon

Stortingsgrupper og uavhengige representanter skal føre regnskap. Årlig regnskapsrapport sendes til presidentskapet innen 15. mai påfølgende år. Antall ansatte i stortingsgruppen skal framgå av regnskapsrapporten. Regnskapsrapporten skal følge kontantprinsippet og vise påløpte utgifter. Presidentskapet gir nærmere bestemmelser om regnskapsrapportens utforming, slik at rapportering kan skje etter en ensartet mal.

Regnskapene til stortingsgruppene og uavhengige representanter skal årlig revideres av en statsautorisert revisor oppnevnt av Stortingets presidentskap. Revisjonsberetningen for hvert grupperegnskap framlegges for presidentskapet sammen med regnskapsrapportene.

Revisor skal kunne bistå partigruppene med nødvendige avklaringer.

Revisor fakturerer hver enkelt gruppe direkte for sine tjenester.

Regnskapsrapporten og revisjonsberetningen gjøres offentlig tilgjengelige når de fremmes for presidentskapet.

§ 10 Tildeling

Hver enkelt gruppe mottar et tilskuddsbrev en gang i året der beregningen av tilskuddet framkommer.

Tilskuddet utbetales månedlig, med ca. 1/12 av det totale årsbeløpet.

§ 11 Regulering

Gruppetilskuddet reguleres årlig, hvorav 80 prosent følger årslønnsveksten i staten slik den framgår fra Det tekniske beregningsutvalget, og 20 prosent reguleres med konsumprisindeksen slik den framgår av Statistisk sentralbyrås beregninger. Gruppetilskuddet rundes av til nærmeste hele tusen kroner.

§ 12 Utfyllende bestemmelser

Stortingets presidentskap kan utfylle disse retningslinjene.

§ 13 Ikrafttreden

Retningslinjene trer i kraft fra 1.oktober 2013.

IV

Retningslinjene trer i kraft 1. oktober 2013.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.