Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter: (Innst. 487 S (2012–2013), jf. Prop. 157 S (2012–2013))

Sak nr. 22 [14:59:04]:

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Talere

Votering i sak nr. 22

Tore Nordtun (A) [14:59:28]: (ordfører for saken): Det er utenriks- og forsvarskomiteen som har denne innstillingen. Det er en enstemmig innstilling, og det er – bare kort – endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp og det å sikre en effektiv multilateral ramme for offentlige anskaffelser. De offentlige anskaffelsene er allerede en del av EØS-avtalen. Derfor er det også viktig at vi nevner den her.

Målet har vært å forbedre og forenkle selve avtaleteksten, og vi har gjort den mer brukervennlig. Det er nå en ramme om større åpenhet, forutsigbarhet og prosedyreregler.

Avtalen er nå også utvidet når det gjelder dekningsområdene.

Det er også viktig å anmerke at det nå har kommet sterkere formuleringer om korrupsjon innen WTO, og det er selvfølgelig gledelig.

Siden denne tilleggsprotokollen – som er en endring av GPA-avtalen – antas å være særlig viktig, er det at man må ha Stortingets samtykke til godkjenning, nødvendig i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd.

Det er med glede jeg den siste dagen av min periode og mitt opphold her i Stortinget, gjennom 20 år, kan legge fram en enstemmig innstilling for Stortinget. Det er det en stor glede for meg å gjøre.

Jeg takker alle sammen for denne 20-årsperioden.

Presidenten: Neste taler er representanten Ine M. Eriksen Søreide, som har en taletid på inntil 30 minutter.

Ine M. Eriksen Søreide (H) [15:01:12]: (komiteens leder): Det akter jeg selvsagt å utnytte til det fulle.

Dette er egentlig ikke for å ta ordet til selve innstillingen – der er komiteen enstemmig. Men jeg synes det er en fin anledning til å si til representanten Nordtun, på vegne av komiteen – som jeg for øvrig vil takke for en god og enstemmig innstilling – at jeg vil takke ham for et sterkt engasjement i denne saken og i alle andre saker vi har jobbet nært sammen om i fire år.

Det var spesielt hyggelig at det var representanten Nordtun som fikk gleden og æren av å legge fram den siste saken på den siste dagen i det siste året av denne sesjonen. Takk fra komiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 22.

Votering i sak nr. 22

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.