Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Dette dokument

  • Innst. 487 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 157 S (2012–2013)
  • Dato: 12.06.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Protokoll om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 (Government Procurement Agreement – GPA), ble vedtatt av Norge og 40 andre WTO-medlemmer 30. mars 2012. Den reviderte GPA bygger videre på bestemmelsene i WTOs avtale om offentlige innkjøp av 15. april 1994 (GPA94). GPA94 er en av WTOs avtaler som dekker et mindre antall WTO-medlemmer, men som er åpen for tiltredelse av alle WTOs medlemmer (en såkalt plurilateral avtale).

Hovedmålsettingen med GPA er å sikre en effektiv multilateral ramme for offentlige anskaffelser og at lovgivning og praksis i medlemslandene baseres på prinsippene om nasjonal behandling og ikke-diskriminering. GPA94 innebærer med andre ord at partene gir hverandre tilgang til sine offentlige anskaffelser, og setter opp detaljerte prosedyreregler for gjennomføringen av offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser er allerede en del av EØS-avtalen, og Norge er dermed underlagt det relativt åpne innkjøpsregimet i EU/EØS. GPA gir imidlertid norske leverandører økt adgang til å delta i offentlige anskaffelser i markeder utenfor EØS-området, og avtalen sikrer disse økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser. Tilsvarende gis leverandører i GPA-land økt adgang til å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser i Norge. Norge hadde allerede under GPA94 påtatt seg relativt omfattende forpliktelser. Disse forpliktelsene har under den reviderte avtalen blitt utvidet noe. Først og fremst har Norge gått fra en positiv liste over omfattede statlige oppdragsgivere under GPA94 til en mer generell definisjon med en indikativ liste under den reviderte avtalen. Dette innebærer at statlige oppdragsgivere som faller inn under definisjonen automatisk omfattes av den reviderte avtalen, uansett om de er oppført på Norges bindingsliste eller ikke. Videre har Norge under den reviderte avtalen inkludert samtlige telekommunikasjonstjenester, og Norge har også unnlatt å videreføre noen unntaksbestemmelser og en rekke spesifikke unntak rettet mot andre parter, på gjensidig basis. Norge har videreført de terskelverdiene som gjelder under GPA94. Disse terskelverdiene svarer til terskelverdiene under EØS-avtalen.

Gjennomføring av protokollen med den reviderte avtalen i norsk rett vil ikke nødvendiggjøre lovendring.

Det er imidlertid behov for enkelte mindre og tekniske endringer i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Den reviderte GPA medfører ikke nevneverdige budsjettmessige konsekvenser for Norge.

Regjeringen antar at protokollen om endring av GPA-avtalen er av særlig viktighet, og Stortingets samtykke til godkjennelse er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Protokollen om endring av GPAs hovedtekst, samt vedlegg inklusive de norske bindingslister i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som vedlegg til proposisjonen.

For nærmere beskrivelse av avtalens 22 artikler og fire tillegg (tillegg I–IV) som er en integrert del av avtalen, henvises det til Prop. 157 S (2012–2013).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Helga Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad og Tom Staahle, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og lederen Ine M. Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, fra Senterpartiet, Lars Peder Brekk, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Arvid Svendsen, har merket seg at et viktig mål for revisjonen av WTO-avtalen om offentlige innkjøp, Government Procurement Agreement (GPA), har vært å forbedre og forenkle selve avtaleteksten og gjøre den mer brukervennlig og fleksibel. Det er ønskelig å sikre større åpenhet og at prosedyrereglene er forutsigbare.

Komiteen viser til at avtalens dekningsområde utvides. Flere offentlige oppdragsgivere på alle nivåer, flere varer og tjenester, samt bygge- og anleggsarbeider vil bli omfattet av den reviderte avtalen. I tillegg inkluderes samtlige telekommunikasjonstjenester.

Komiteen er tilfreds med at de reviderte prosedyrereglene tilpasses dagens virkelighet ved at det tas hensyn til mulighetene for elektroniske anskaffelser. Videre er det positivt at det er utarbeidet bestemmelser for å forebygge korrupsjon og unngå interessekonflikter ved tildeling av kontrakter.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. juni 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Tore Nordtun

leder

ordfører