Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 119 (2012–2013), jf. Innst. 475 L (2012–2013) og Prop. 150 LS (2012–2013))

Sak nr. 7 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 41 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav