Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10

Dato: 12.11.2013

Dokumenter: (Innst. 23 S (2013–2014))

Sak nr. 5 [10:07:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Sverre Myrli

  • 2. Rigmor Aasrud

  • 3. Øyvind Halleraker

  • 4. Linda C. Hofstad Helleland

  • 5. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer

  • 1. Martin Henriksen

  • 2. Frank Bakke-Jensen

  • 3. Jan Arild Ellingsen

  • 4. Hans Olav Syversen

  • 5. Marit Arnstad

Votering:Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.