Stortinget - Møte tirsdag den 19. november 2013 kl. 10

Dato: 19.11.2013

Dokumenter: (Innst. 31 S (2013–2014))

Sak nr. 3 [10:07:43]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Stortinget går da til votering.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

2. Tore Christiansen, Alsvåg

3. Kristin Krohn Devold, Oslo

4. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

5. Eirik Moen, Oslo

6. Gunhild Øyangen, Agdenes

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

1. Kjell Engebretsen, Drøbak

2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

3. Siv Aida Rui Skattem, Ørland

4. Jorunn Ringstad, Askvoll

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.