Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Dette dokument

 • Innst. 31 S (2013–2014)
 • Dato: 15.11.2013
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 1

Til Stortinget

Innledning

Riksrettsutvalget ble oppnevnt av Stortinget 22. mai 2007, som følge av endringen av riksrettsordningen som ble vedtatt av Stortinget 20. februar 2007. Utvalgets seks medlemmer og fire stedfortredere ble valgt med funksjonstid på seks år fra 1. juni 2007, jf. Innst. S. nr. 204 (2006–2007).

Ifølge Grunnloven § 86 består riksretten av seks medlemmer valgt av Stortinget og fem høyesterettsdommere som skal være de med lengst ansiennitet, inkludert høyesterettsjustitiarius. Regjeringsmedlemmer eller stortingsrepresentanter kan ikke velges til medlemmer eller stedfortredere.

I rapporten fra utvalget som vurderte alternativer til riksrettsordningen, Dokument nr. 19 (2003–2004), mener utvalget at nylig avgåtte stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer er særlig aktuelle som medlemmer i riksretten. I Innst. O. nr. 38 (2006–2007) understreket kontroll- og konstitusjonskomiteen at det vil være opp til Stortinget, når det velger medlemmer til Riksrettsutvalget, å vurdere hvor tung politisk forankring de enkelte medlemmer skal ha. Komiteen mente videre at man bør unngå å velge vararepresentanter til Stortinget som medlemmer eller stedfortredere. I Innst. S. nr. 204 (2006–2007) fra Stortingets presidentskap sluttet presidentskapet seg til de forutsetninger som er lagt til grunn av utvalget og av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ved det valget til Riksrettsutvalget som nå skal foretas, fordeles de seks medlemmene og fire stedfortredere forholdsmessig på partiene.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

 • 1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

 • 2. Tore Christiansen, Alsvåg

 • 3. Kristin Krohn Devold, Oslo

 • 4. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

 • 5. Eirik Moen, Oslo

 • 6. Gunhild Øyangen, Agdenes

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

 • 1. Kjell Engebretsen, Drøbak

 • 2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

 • 3. Siv Aida Rui Skattem, Ørland

 • 4. Jorunn Ringstad, Askvoll

Oslo, i valgkomiteen, den 15. november 2013

Olemic Thommessen

leder