Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2013 kl. 10

Dato: 26.11.2013

Formalia

Presidenten: Representantene Anne Tingelstad Wøien og Ola Elvestuen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Statsråd Solveig Horne overbrakte 18 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Hjertelig takk. Dette ser vi meget frem til.

Representanten Liv Signe Navarsete vil fremsette et representantforslag.

Liv Signe Navarsete (Sp) [10:03:36]: På vegner av representantane Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad og meg sjøl vil eg fremje eit forslag om tollvern.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten gjøre oppmerksom på at møtet fortsetter utover kl. 16.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Dette anses vedtatt.