Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2013 kl. 10

Dato: 26.11.2013

Sak nr. 1 [10:04:15]

Finansministerens redegjørelse om statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2014 i Stortingets møte 14. oktober 2013, og finansministerens redegjørelse om endringer av Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 LS (2013–2014) om statsbudsjettet 2014 i Stortingets møte 8. november 2013

Votering i sak nr. 1

Finansministerens redegjørelse i Stortingets møte 14. oktober om stats- og nasjonalbudsjettet for 2014 og finansministerens redegjørelse i Stortingets møte 8. november om endringer i Prop. 1 S for 2013–2014 og Prop. 1 LS for 2013–2014 statsbudsjettet 2014 foreslås vedlagt protokollen.

– Det er enstemmig vedtatt.