Stortinget - Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10

Dato: 05.12.2013

Dokumenter: (Innst. 39 S (2013–2014), jf. Prop. 182 S (2012–2013))

Sak nr. 2 [15:42:49]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykker i at:

  • 1. Bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag etter Prop. 182 S (2012–2013) og Innst. 39 S (2013–2014).

  • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga.

II

Stortinget ber regjeringa vurdere ordning med statleg garanti for bompengelån der det kan bidra til lågare lånerente, og at regjeringa i samarbeid med fylkeskommunen kan vurdere å endre bompengesatsen og nedbetalingstid.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.