Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Innst. 52 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [09:02:46]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet fram til 30. juni 2016 velges Øyvind Vaksdal og Håkon Haugli.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.