Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 8 (2013–2014), jf. Innst. 4 L (2013–2014), Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 16 [19:05:26]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)