Vedtak til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

I

I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) gjøres følgende endring:

§ 11 åttende ledd oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president