Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2013 kl. 10

Dato: 19.12.2013

Referatsaker

Sak nr. 6 [11:39:30]

Referat

 • 1.(134)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (Lovvedtak 26 (2013–2014))

  • 2. lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) (Lovvedtak 23 (2013–2014))

  • 3. lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (Lovvedtak 1 (2013–2014))

  • 4. lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (Lovvedtak 2 (2013–2014))

  • 5. lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (Lovvedtak 3 (2013–2014))

  • 6. lov om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) (Lovvedtak 4 (2013–2014))

  • 7. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Lovvedtak 5 (2013–2014))

  • 8. lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven) (Lovvedtak 6 (2013–2014))

  • 9. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 7 (2013–2014))

  • 10. lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (Lovvedtak 8 (2013–2014))

  • 11. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 9 (2013–2014))

  • 12. lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) (Lovvedtak 10 (2013–2014))

  • 13. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 11 (2013–2014))

  • 14. lov om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 12 (2013–2014))

  • 15. lov om endring i stiftelsesloven (Lovvedtak 13 (2013–2014))

  • 16. lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (Lovvedtak 14 (2013–2014))

  • 17. lov om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Lovvedtak 15 (2013–2014))

  • 18. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 16 (2013–2014))

  • 19. lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Lovvedtak 17 (2013–2014))

  • 20. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 18 (2013–2014))

  • 21. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 19 (2013–2014))

  • 22. lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater (Lovvedtak 20 (2013–2014))

  • 23. lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 21 (2013–2014))

  • 24. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 22 (2013–2014))

  • 25. lov om endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) (Lovvedtak 27 (2013–2014))

  • 26. lov om endringer i tinglysingsloven (Lovvedtak 29 (2013–2014))

  • 27. lov om endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven (Lovvedtak 28 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 13. desember 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(135)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) (Lovvedtak 30 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) (Lovvedtak 25 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 17. desember 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 3.(136)

  Oppheving av bokloven (Prop. 33 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(137)

  Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) (Prop. 31 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(138)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven (Prop. 30 LS (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(139)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker (Dokument 8:14 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(140)

  Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten (Dokument 7:1 (2013–2014))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(141)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene (Prop. 32 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Før møtet heves, vil presidenten gjerne få lov til å takke for høstens innsats. Et nytt storting har funnet folden – synes jeg – og har levert gode debatter og gode innspill. Det er all grunn til å ta en pust i bakken og en velfortjent juleferie. Vi møtes her igjen til ny dyst og forsterket arbeid i det nye året.

Hjertelig takk for innsatsen.

God jul alle sammen!

(Fra salen): God jul!

Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.