Stortinget - Møte torsdag den 6. mars 2014 kl. 10

Dato: 06.03.2014

Dokumenter: (Innst. 98 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [12:04:23]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2013

Talere

Votering i sak nr. 4

Martin Kolberg (A) [12:04:42]: (komiteens leder): Kontroll- og konstitusjonskomiteens gjennomgang av statsrådsprotokollene er viktig, selv om den sjelden – takk og pris – bidrar til de store debattene. Grunnen til det er at gjennomgangen normalt gir som resultat at det meste er helt riktig, slik komiteen bedømmer det. Slik er det også denne gangen. Komiteen har ingenting å bemerke til statsrådenes protokoller.

Komiteen har merket seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringa i den aktuelle perioden.

Stortingets gjennomgåelse av benådningssaker i tida fra 1. januar 2013 til 30. juni 2013 har heller ikke avstedkommet noen merknader fra komiteen. Komiteen viser til sin merknad i Innst. 443 S og tidligere merknader om at departementene rutinemessig skal oversende utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert dem som har fått sitt navn unntatt offentlighet. Komiteen konstaterer at departementene har oversendt tilstrekkelig dokumentasjon, og har ingen merknader til embetsutnevnelser i perioden 1. januar–30. juni 2013.

Forskrifter fastsetter at Kongen i statsråd inngår i en del av komiteens halvårlige gjennomgang, og følgelig utgjør en del av komiteens gjennomgang av statsrådsprotokollene. Komiteen har heller ikke her noen merknader.

Dog er det slik at jeg har behov for å bemerke at etter at komiteen og Stortinget besluttet at man skulle oversende til komiteen også alle de forskriftene som utarbeides under henvisning til fullmakt, så er det en stor mengde med forskrifter. Jeg vil nevne at under forberedelsene til det vedtaket ble det sagt at det ville være vanskelig for Stortinget å håndtere dette uten at man fikk utvidet kapasitet til å gjennomgå alle disse forskriftene. Jeg vil som komitéleder ta initiativ – og jeg sier det her fra talerstolen – til en diskusjon i kontroll- og konstitusjonskomiteen og muligens også med presidentskapet om hvordan vi skal gå videre med dette. Problemet er at det ikke er kapasitet til på en saklig og ordentlig måte å gå igjennom alle disse forskriftene. Det blir veldig overflatisk. Ved noen anledninger har vi bedt Stortingets utredningsseksjon om å gjennomgå noen forskrifter. Det har de gjort, og vi har fått gode svar, men det er selvfølgelig bare en liten del av det.

Det er altså ikke en tilfredsstillende situasjon, og det bemerker jeg herfra nå. Jeg bare sier her at jeg kommer til å ta initiativ til en diskusjon om hvordan vi skal greie å oppfylle Stortingets bestemmelser når det gjelder kontroll- og konstitusjonskomiteens gjennomgang av forskriftene. Sånn som det er i dag, føler jeg ikke at det er en betryggende praksis.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2013 vedkommende:

Statsministerens kontor

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet og

Utenriksdepartementet – utviklingssaker – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.