Stortinget - Møte tirsdag den 18. mars 2014 kl. 10 [Manglende lydopptak fra kl. 10:00:00 til kl. 10:37:49 under stortingsmøtet 18. mars 2014]

Dato: 18.03.2014

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:19:39]

Referat

 • 1.(169)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) (Lovvedtak 40 (2013–2014))

  • 2. lov om endring i havressurslova (Lovvedtak 32 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 7. mars 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) (Dokument 8:32 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 3.(171)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen (Dokument 8:30 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(172)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020) (Prop. 50 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(173)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014 (Prop. 46 S (2013–2014))

 • 6.(174)

  Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) (Prop. 48 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(175)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Knut Storberget, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene (Dokument 8:31 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(176)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget og Odd Omland om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet (Dokument 8:35 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(177)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om umerkede graver (Dokument 8:34 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(178)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020) (Prop. 51 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk (Dokument 8:33 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen og Karin Andersen om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer (Dokument 8:29 S (2013–2014))

 • 13.(181)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager (Dokument 8:36 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes næringskomiteen.

 • 14.(182)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur (Prop. 47 S (2013–2014))

 • 15.(183)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport (Prop. 49 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 16.(184)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse (Prop. 44 S (2013–2014))

 • 17.(185)

  Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) (Prop. 45 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.