Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:56:47]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.