Stortinget - Møte fredag den 13. juni 2014 kl. 9

Dato: 13.06.2014

Dokumenter: (Innst. 239 S (2013–2014), jf. Prop. 82 S (2013–2014))

Sak nr. 4[13:13:24]

Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.