Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering

Til Stortinget

1. Samandrag

1.1 Innledning

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 å endre EØS-avtalen vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) ved å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Forordning (EU) nr. 1025/2012 viderefører det eksisterende europeiske standardiseringssystemet, oppdaterer det rettslige grunnlaget for europeisk standardisering og danner grunnlag for at standardisering kan benyttes på flere områder enn i dag. Blant annet inneholder den regler om standarder for tjenester, bedre involvering av små og mellomstore bedrifter og andre samfunnsaktører i standardiseringsarbeidet, og regler som skal effektivisere samarbeidet mellom Europakommisjonen og de europeiske standardiseringsorganisasjonene.

Gjennomføring av forordningen krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordning (EU) nr. 1025/2012 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

1.2 Generelt om rettsakten

Standarder som er utarbeidet på bakgrunn av rettsakter som harmoniserer tekniske krav til varer, omtales som harmoniserte standarder. De blir utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på oppdrag fra EU og EFTA-statene.

Europakommisjonen gjennomgikk i perioden 2008–2010 det europeiske standardiseringssystemet. Gjennomgangen munnet ut i en strategi for europeisk standardisering (KOM (2011) 311) og et forslag til forordning om europeisk standardisering. Forordningen ble vedtatt 25. oktober 2012, (EU) nr. 1025/2012 med virkning i EU-medlemsstatene fra 1. januar 2013.

Europeisk standardisering omfattes av en særskilt rettslig ramme som består av tre ulike rettsakter:

  • europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter

  • rådsbeslutning nr. 87/95/EØF om standardisering på området informasjonsteknologi og telekommunikasjon

  • europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF om finansiering av europeisk standardisering.

Direktiv nr. 98/34/EF og beslutning nr. 87/95/EØF er innlemmet i EØS-avtalen. Gjennom forordning (EU) nr. 1025/2012 samles det rettslige grunnlaget for europeisk standardisering i én rettsakt.

Europeisk standardisering organiseres av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) og Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI).

I Norge er det tre standardiseringsorganer som i henhold til EØS-avtalen vedlegg II er å regne som nasjonale standardiseringsorganer. Dette er Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Post- og teletilsynet (PT). Disse standardiseringsorganene er medlemmer i CEN, CENELEC og ETSI. Som medlemmer av disse europeiske standardiseringsorganene er nasjonale standardiseringsorganer forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som nasjonale standarder.

Forordningen utvider det europeiske standardiseringssystemet til også å omfatte standarder for tjenester. Tjenester er et område hvor fordelene med et felles europeisk marked er utnyttet i langt mindre grad enn hva som er tilfellet for varer.

1.3 Forholdet til norsk rett

Prosessen med å utarbeide standarder er ikke lovregulert i Norge. Imidlertid er bruk av standarder regulert på flere områder. Det foreligger ikke hjemmel i gjeldende rett for å gjennomføre forordning (EU) nr. 1025/2012.

Det følger av EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a) at en EØS-relevant forordning skal gjøres til del av den interne rettsorden «som sådan». Nærings- og fiskeridepartementet vil fremme forslag om lovvedtak om gjennomføring ved inkorporasjon. Det vil bli foreslått å endre lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven), slik at departementet får hjemmel til å fastsette en forskrift som gjennomfører forordningen.

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge deltar allerede i det europeiske standardiseringssystemet, og de norske standardiseringsorganisasjonene mottar statlige tilskudd. Forordningen innebærer en videreføring av det eksisterende europeiske standardiseringssystemet. Innlemmelse og gjennomføring av forordningen ventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

1.5 Konklusjon og tilråding

Standarder er viktige for å sikre at produkter og produksjonsprosesser har tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med krav fra marked og myndigheter. Tilretteleggelse for bruk av standarder i ulike deler av samfunnet er en del av næringspolitikken og bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Standarder er et kollektivt gode som mange aktører kan nyttiggjøre seg. Markedet vil ikke nødvendigvis av seg selv frambringe det sett av standarder som er ønskelig for samfunnet som helhet.

Europeisk standardisering er viktig for harmonisering av tekniske krav til varer i EØS og har hatt stor betydning for det indre marked. Felles standarder på EØS-området letter handelen med varer og tjenester.

Det er viktig at utvikling og bruk av standarder fremmer norsk næringslivs interesser, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Forordningens bestemmelser om bedre involvering av små og mellomstore bedrifter i standardiseringsprosessene er positive.

Økt bruk av europeiske standarder for tjenester kan styrke den europeiske tjenestesektoren og gjøre den mer innovativ og konkurransedyktig ved at tjenesters kompatibilitet og kvalitet blir bedre. Videre er det av stor betydning for europeiske bedrifters konkurranseevne at det europeiske standardiseringssystemet er tilpasset den teknologiske utviklingen. Det er ønskelig at tiden det tar å utvikle en europeisk standard reduseres.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

2. Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, frå Høgre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Ove Trellevik, frå Framstegspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, frå Kristeleg Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, frå Senterpartiet, leiaren Geir Pollestad, og frå Venstre, Pål Farstad, viser til EØS-komiteen sitt vedtak den 14. februar 2014 om å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering i EØS-avtalen.

Komiteen registrerer at det i denne proposisjonen vert gjort framlegg om ei lovendring som gjev forskriftsheimel til å gjennomføre europaparlamentets rådsforordning, og ei plikt til å gjennomføre forordninga i norsk rett. Komiteen meiner det er viktig at utvikling og bruk av standardar fremjar norske interesser. I så måte er det av betyding for norske bedrifter si konkurranseevne at det europeiske standardiseringssystemet er tilpassa den teknologiske utviklinga. Komiteen meiner at denne lovendringa er viktig for norske interessers høve til å medverke i europeisk standardiseringsarbeid, noko som vil styrkje norsk konkurransekraft.

Komiteen sluttar seg til regjeringa sitt framlegg til vedtak.

3. Merknad frå utanriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 27. mai 2014 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse.

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i sitt brev av 4. juni 2014:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til næringskomiteens utkast til innstilling datert 27. mai vedrørende Prop. 82 S (2013-2014) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling til Prop. 82 S (2013-2014) og har ingen ytterligere merknader.»

4. Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere følgjande

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Oslo, i næringskomiteen, den 5. juni 2014

Geir Pollestad

Ove Trellevik

leiar

ordførar