Stortinget - Møte onsdag den 18. juni 2014 kl. 9

Dato: 18.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 4 [15:28:55]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – God sommerfest! Møtet er hevet!