Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 86 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 22 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)