Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 87 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 23 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.