Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 91 (2013–2014), jf. Innst. 254 L (2013–2014) og Prop. 85 L (2013–2014))

Sak nr. 27 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)