Stortinget - Møte tirsdag den 18. november 2014 kl. 10

Dato: 18.11.2014

Dokumenter: (Innst. 35 S (2014–2015), jf. Prop. 132 S (2013–2014))

Sak nr. 5 [12:09:20]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og EØS-komiteens beslutning nr.135/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 677/2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring

Talere

Votering i sak nr. 5

Åse Michaelsen (FrP) [12:10:24]: (ordfører for saken): Det er en enstemmig komité som stiller seg bak dette forslaget. Saken bygger videre på opprettelsen av de fire forordningene som tidligere har blitt vedtatt, og som kalles Det felles europeiske luftrom. Egentlig kjenner vel de fleste mer til den engelske versjonen, Single European Sky, SES – SES I – som ble innlemmet i EØS-avtalen og trådte i kraft i 2004.

Erfaringene med den første pakken viste at det var rom for forbedringer, og endringsforordninger ble igangsatt. I likhet med SES I-forordningen innebærer ikke SES II noen endringer i medlemslandenes suverenitet over nasjonalt luftrom og – ikke minst – krav til kontroll over offentlig orden, sikkerhet og forsvarsspørsmål.

SES II-forordningen, som denne saken handler om, tar sikte på ytterligere å bedre sikkerheten og effektiviteten i lufttrafikkstyringen i Europa – for å si det på en litt enklere måte: tilpasse lufttrafikkens gatesystemer i luften til å bli enklere, få til flere direkte traseer og bedre kapasiteten, noe som igjen medfører mindre utslipp og mer miljøriktig transport.

Fornyelsen av teknologien som benyttes i luftfarten, blir utviklet gjennom SESAR-programmet. Det bygges opp omfattende styringsstrukturer for å sikre dette, sammen med at EU bevilger 3 mrd. euro – til disposisjon over budsjettene under noe som heter CEF-forordning, altså Connecting Europe Facility. Berørte aktører som vi da ser, f.eks. Norwegian, SAS og Widerøe, kan søke om et bidrag herfra til å dekke disse investeringskostnadene. Regjeringen vil også utrede konsekvenser for norske aktører og hvorvidt det er behov for kompenserende tiltak.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og EØS-komiteens beslutning nr.135/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 677/2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.