Stortinget - Møte tirsdag den 18. november 2014 kl. 10

Dato: 18.11.2014

Dokumenter: (Innst. 36 S (2014–2015), jf. Prop. 133 S (2013–2014))

Sak nr. 6 [12:12:30]:

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk».

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.