Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2014 kl. 10

Dato: 09.12.2014

Dokumenter: (Innst. 7 S (2014–2015), jf. Prop. 1 S (2014–2015) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2014–2015))

Sak nr. 1 [10:10:06]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to forslag. De er

 • forslag nr. 1, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Kristian Norheim på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette et prosjekt for å kartlegge behov og huslyløsninger for flyktninger innenfor norsk internasjonal humanitær innsats.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 63 mot 38 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 23.37.16)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avsette 1 prosent av BNI til bistand i de årlige budsjetter.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 23.37.48)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 930 000 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres10 503 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres11 516 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader970 000
71Diverse tilskudd18 075 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet164 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter55 535 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter9 371 000
115Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7026 595 000
70Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 138 136 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 293 554 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres2 350 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres2 150 000 000
118Nordområdetiltak mv.
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 7125 596 000
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1355 688 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 159 189 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres37 444 000
119Globale sikkerhetstiltak
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 702 042 000
70Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 111 665 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 245 501 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres21 556 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter236 373 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter44 804 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 111 900 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres844 500 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres556 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres144 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter21 258 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 965 300 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres160 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres259 000 000
75NORFUND – tapsavsetting370 000 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres239 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres3 339 042 000
72Menneskerettigheter, kan overføres378 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres655 900 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres355 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres154 700 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres515 500 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter140 817 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres67 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres183 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres415 900 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres5 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres942 200 000
74Fornybar energi, kan overføres1 090 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter1 689 197 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres313 500 000
169Global helse og utdanning
1Driftsutgifter8 000 000
70Global helse, kan overføres2 915 000 000
73Utdanning, kan overføres1 650 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)660 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)431 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)520 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres212 000 000
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)300 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres608 300 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres175 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres157 300 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres77 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres140 000 000
82FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres95 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres901 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres861 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres259 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres250 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd283 665 000
Totale utgifter37 504 556 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene15 834 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene177 353 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.47 026 000
Totale inntekter240 213 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 140 post 1kap. 3140 post 5

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–20141 850,7 mill. kroner
76Den norske finansieringsordningen 2009–20141 318,9 mill. kroner
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling45,0 mill. kroner
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold225,0 mill. kroner
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
74Fornybar energi30,0 mill. kroner
 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 under kap. 169 Global helse og utdanning.

 • 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 4. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 700 mill. kroner samlet i perioden 2014–2016 under kap. 169 Global helse og utdanning.

 • 5. tilskudd til en global finansieringsordning for kvinne- og barnehelse med inntil 3 600 mill. kroner samlet i perioden 2015–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil USD 140 mill. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.

VIII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 5 600 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

IX

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

X

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan:

 • 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

 • 2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980) for inntil 1 050 mill. kroner under Garanti-instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet. Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den norske gjeldsplanens ramme.

XI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 • 4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment Fund (CIF) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 5. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket til det enkelte fond: Early Transition Countries Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Regional Fund, EBRD Water Fund, EBRD Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account og EBRD-Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account.

XII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

XIII

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 4. Norge deltar i den 13. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-13) med en andel på 1 766 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 5. Norge deltar i den 11. kapitalpåfyllingen i det Asiatiske utviklingsfondet (AsDF-11) med en andel på 256 mill. kroner for perioden 2013–2016, innbetalt i fire årlige bidrag. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 598 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 7. i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Afrikabanken foretas en selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) på inntil UA 96 600 årlig i perioden 2015–2022 og en økning i den norske statsgarantien i AfDB med inntil UA 12 107 200.

 • 8. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil 432 mill. kroner over perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2018. Innbetalingene belastes kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling.

XIV

Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan utstede en bindende forpliktelse til Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) og Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) for Norges bidrag til Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI) i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2025 for Det internasjonale utviklingsfondet og i perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2026 for Det afrikanske utviklingsfondet.

B

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter371 412 000
73Forskning og utvikling, kan overføres32 679 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres3 317 685 000
46Komponentutskifting, kan overføres104 274 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 541 795 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt186 117 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter263 853 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning206 600 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres14 829 000
71Overføringer til andre, kan overføres56 637 000
78Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres260 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter3 821 908 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter34 050 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter204 437 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter2 095 299 000
70Renter låneordning, kan overføres8 974 000
71Overføringer til andre, kan overføres18 950 000
1731Hæren
1Driftsutgifter5 226 167 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter3 452 649 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter4 573 004 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter1 214 133 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter1 222 912 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter1 937 193 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45983 759 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres66 533 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 455 904 332 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres80 764 000
75Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 4487 907 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter115 862 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 054 857 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres716 975 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter1 034 780 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter737 888 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter570 367 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter265 793 000
72Overføringer til andre2 492 000
Totale utgifter43 787 866 000
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter2 320 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter4 101 002 000
47Salg av eiendom171 701 000
4719Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter775 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter69 682 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter7 028 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter56 560 000
4731Hæren
1Driftsinntekter64 628 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter53 247 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter179 664 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter5 896 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter102 224 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter1 069 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter80 800 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter1 058 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter686 454 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter10 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter9 495 000
4799Militære bøter
86Militære bøter500 000
Totale inntekter5 604 471 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter430 mill. kroner
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter75 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter130 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter810 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter1 500 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter65 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter1 320 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter100 mill. kroner
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel80 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold17 000 mill. kroner
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel165 mill. kroner
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold24 400 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter2 080 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter60 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter25 mill. kroner
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter2 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling68 mill. kroner

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2015 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2014–2015).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2014–2015), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2014–2015), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2014–2015).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

 • rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

 • terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

 • områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

 • kontorer og lignende

 • eiendommer for fremtidig utbygging

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.