Vedtak til lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond

I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond

I

Vedtak

Lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond oppheves.

II

Loven gjelder fra og med 1. januar 2015.

Olemic Thommessen
president