Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 35 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 18 [14:11:38]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 5–18.

Votering i sakene nr. 5–18

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 5–18, er det andre gangs behandling av lovvedtak.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av disse sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.