Vedtak til lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

I

I lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14, gjøres følgende endringer:

VIII sjette ledd tredje punktum skal lyde:

Bestemmelsen i foregående punktum gjelder likevel ikke for utdeling eller arv fra uskiftebo, når utdeling skjer etter 31. desember 2013.

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Olemic Thommessen
president