Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 51 (2014–2015), jf. Innst. 182 L (2014–2015) og Prop. 46 LS (2014–2015))

Sak nr. 20 [02:58:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.)