Innstilling fra justiskomiteen om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. mars 2015

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører