Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 55 (2014–2015), jf. Innst. 205 L (2014–2015) og Prop. 51 L (2014–2015))

Sak nr. 5 [16:32:05]

Stortingets vedtak til lov om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)