Stortinget - Møte torsdag den 7. mai 2015 kl. 10

Dato: 07.05.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:11:03]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. ((Innst. 253 L (2014–2015), jf. Prop. 35 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [12:17:40]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til kommunal- og moderniseringsministeren:
  «Planene for det nye regjeringskvartalet er meget viktige for hovedstaden og hele nasjonen, og beslutningene som tas, må ses i et hundreårsperspektiv. I idéfaseprosjektet er det lagt fram sju forskjellige forslag som tydeliggjør hvilke veivalg som må tas fram til en statlig reguleringsplan skal vedtas i 2016. Det dreier seg om hvorvidt byggevolumet blir for massivt i forhold til tomtearealet, om kvartalet skal ha dominerende signalbygg eller integreres i nåværende bybilde, om god sikkerhet lar seg kombinere med folkeliv og et attraktivt bymiljø, hvor stor vekt man skal legge på parkanlegg og andre attraksjoner, hvordan framkommelighet for kollektivtrafikk og nødvendig transport kan kombineres med gå- og sykkelgater, osv. Prosjektet skal pågå i mange år framover, og det blir viktig med en bred tverrpolitisk forankring.
  Hvordan vil statsråden involvere Stortinget i de veivalgene som skal tas, fram til regjeringen vedtar en statlig reguleringsplan?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.26.