Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2015 kl. 10

Dato: 02.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 9 [18:31:19]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet.