Stortinget - Møte onsdag den 10. juni 2015 kl. 10

Dato: 10.06.2015

Dokumenter: (Innst. 307 L (2014–2015), jf. Prop. 61 LS (2014–2015))

Sak nr. 2 [10:08:38]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i politiloven (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

I

I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet skal § 16 lyde:

Riket inndeles i politidistrikter med en politimester som sjef for hvert distrikt. Inndelingen fastsettes av Kongen. Kongen fastsetter også hvordan distriktsinndelingen skal være for den norske del av kontinentalsokkelen og områder utenfor sjøterritoriet som norsk rett får anvendelse på.

Politidistriktene inndeles i lensmanns- og politistasjonsdistrikter. I politistasjonsdistrikter der de oppgavene som i lov er lagt til lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver, ikke ivaretas av politistasjonen, skal de ivaretas av et namsfogdkontor som en egen driftsenhet ledet av en namsfogd. Lensmannsdistrikter, namsfogddistrikter og politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver skal omfatte én eller flere hele kommuner. Inndelingen fastsettes av Kongen.

Kongen kan bestemme

  • 1. at det for ett eller flere bestemte politigjøremål skal opprettes egne politiorganer,

  • 2. at visse politigjøremål skal utføres under en samlet ledelse i flere politidistrikter,

  • 3. at en politimester, som en varig ordning, helt eller delvis skal fritas for bestemte gjøremål, og at de legges til en annen politimester eller til et annet politiorgan,

  • 4. at enkelte namsfogder skal ligge direkte under Politidirektoratet.

For øvrig gir departementet organisatoriske bestemmelser. Departementet kan herunder fastsette samarbeidsordninger mellom distrikter, gi bestemmelser om bruk av politistyrker ut over distriktsgrenser og om ordninger som nevnt i tredje ledd nr. 3 når dette skjer for en bestemt anledning eller for et avgrenset tidsrom.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Presidenten: Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 7 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.21.42)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 88 mot 7 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.22.09)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.