Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen)

Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 307 L (2014-2015), Lovvedtak 89 (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 307 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i politiloven om inndeling i politidistrikter. Lovendringen er en oppfølging av at det er vedtatt å gjennomføre en politreform.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015