Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 89 (2014–2015), jf. Innst. 307 L (2014–2015) og Prop. 61 LS (2014–2015))

Sak nr. 21

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)