Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 91 (2014–2015), jf. Innst. 347 L (2014–2015) og Prop. 112 L (2014–2015))

Sak nr. 23

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)