Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9

Dato: 19.06.2015

Dokumenter: (Innst. 398 S (2014–2015), jf. Dokument 8:95 S (2014–2015))

Sak nr. 2 [09:04:32]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar imot 10 000 flyktninger fra Syria innen utgangen av 2016.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke den økonomiske innsatsen i Syrias nærområder kraftig i forslaget til statsbudsjett for 2016. Stortinget ber om at den økonomiske innsatsen ikke foreslås finansiert gjennom kutt i andre deler av bistandsbudsjettet.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 97 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.54.30)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:95 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.