Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2015 kl. 10

Dato: 10.11.2015

Dokumenter: (Innst. 23 L (2015–2016), jf. Prop. 157 L (2014–2015))

Sak nr. 2 [12:11:14]

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

Talere

Votering i sak nr. 2

Marianne Aasen (A) [12:11:51]: (ordfører for saken): Vi har hatt CRIStin, og nå får vi ERIC. Om det vil medføre et tettere forhold dem imellom, skal ikke Stortinget legge seg borti, men det er ikke usannsynlig. Det lovvedtaket vi nå gjør, betyr nemlig at vi deltar enda mer i rammebetingelsene for forskningen i Europa. ERIC er et forskningssamarbeid i form av et tettere samarbeid om forskningsinfrastruktur, dvs. databaser, samlinger, laboratorium og den slags, som er svært viktig for dagens forskere. Det juridiske rammeverket for dette ligger altså i denne loven.

Med dette har jeg som saksordfører kort gitt et riss av hva ERIC er, og for dem som ønsker å vite mer, henviser jeg til proposisjonen. I parentes bemerket er CRIStin et norsk system som jobber med forskningsdokumentasjon og tilgang til dette.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [12:12:57]: Det er stor enighet om denne saken, og det er veldig bra. Derfor er det ikke nødvendig å utbrodere det i veldig stor grad, annet enn å si at norsk deltagelse i europeisk infrastruktur er viktig for engasjementet vårt i europeisk forskning, og ikke minst for vår mulighet til å ta aktivt del i Horisont 2020. Vi vet også at i omstillingstider og i et Europa preget av økonomisk krise prioriteres forskningsinfrastruktur allikevel, både på nasjonalt og europeisk nivå.

Så vil jeg legge til at vi er i startfasen med arbeidet for å etablere to ERIC-er i Norge. Dette er CESSDA – et samarbeid om samfunnsvitenskapelige datatjenester som har startet opp i Bergen – og ECCSEL, som er et samarbeid om forskning på karbonfangst og -lagring. ECCSEL-prosjektet har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SINTEF som norske deltagere og vil bli lagt til Trondheim. De to ERIC-konsortiene planlegges etablert i løpet av 2016.

Dette lovvedtaket er etter min mening et lite, men likevel viktig, skritt for økt norsk deltagelse i det europeiske forskningssamarbeidet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

§ 1 ERIC-forordninga

EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 723/2009 og forordning (EU) nr. 1261/2013) om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) gjeld som lov med dei tilpassingar som følgjer av protokoll 31 og avtalen elles.

§ 2 Verkeområde

Lova gjeld ikkje for Svalbard.

§ 3 Registrering

Eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur skal meldast til Foretaksregisteret seinast tre månader etter kunngjering av stiftingsvedtaket, jf. forordninga artikkel 6 nr. 2.

§ 4 Avvikling

Vedtak etter forordninga artikkel 16 nr. 2 om å avvikle eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur skal meldast til Foretaksregisteret innan 10 dagar. Foretaksregisteret skal registrere meldinga og deretter kunngjere vedtaket i Brønnøysundregistra sin elektroniske kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal kreditorane til konsortiet varslast om at dei må melde krava sine til konsortiet innan seks veker frå kunngjeringa. Adressa til konsortiet skal gå fram av kunngjeringa.

Alle kreditorar med kjend adresse skal så vidt mogleg varslast særskilt av konsortiet.

Når eit konsortium under avvikling gir melding til Kommisjonen etter forordninga artikkel 16 nr. 3, skal det samtidig gi melding til Foretaksregisteret.

§ 5 Forskrifter

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar for gjennomføring av EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 723/2009 og forordning (EU) nr. 1261/2013) om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) og om tilhøvet til anna lovgiving.

§ 6 Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.