Stortinget - Møte mandag den 16. november 2015 kl. 12

Dato: 16.11.2015

Formalia

Minnetale over ofrene for terrorhandlingene i Paris

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Helgens terrorhandlinger i Frankrike er et angrep på oss alle. Uskyldige og forsvarsløse mennesker ble drept mens de utfoldet livsglede midt i det vi kjenner som gledens og kjærlighetens by, Paris.

Det demokratiske Europa sprang ut av den franske revolusjonen. Terrorhandlingene i Paris rammer vår felles demokratiske arv og grunnleggende verdier i vårt samfunn.

Våre tanker går til de berørte, de pårørende og til det franske folk. Vi deler deres sorg, og vi deler deres følelse av maktesløshet, sinne og fortvilelse.

Vi slutter oss til et samlet Europa når vi nå holder 1 minutts stillhet for ofrene, deres pårørende og det franske folk.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Oppland fylke, Gunnar Kaus, har tatt sete.

Fra representanten Freddy de Ruiter foreligger søknad om omsorgspermisjon fra og med 16. november og inntil videre.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Line Kysnes Vennesland, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Line Kysnes Vennesland er til stede og vil ta sete.

Fra den møtende vararepresentant for Oslo, Prableen Kaur, foreligger søknad om fritak fra å møte i tiden fra og med 16. november til og med 19. november, under Jens Stoltenbergs permisjon, av velferdsgrunner.

Vararepresentanten, Vegard Grøslie Wennesland, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Vegard Grøslie Wennesland er til stede og vil ta sete.

Statsråd Anders Anundsen overbrakte 3 kgl. proposisjoner:

  • Prop. 14 S (2015–2016) om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

  • Prop. 15 S (2015–2016) om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

    (Nr. 1 og 2 se under Referat for 17. november)

  • Prop. 16 L (2015–2016) om endringer i utlendingsloven, innstramminger