Stortinget - Møte mandag den 16. november 2015 kl. 12

Dato: 16.11.2015

Sak nr. 1 [12:03:18] - Referatsaker

Referat

  • (58)

    Endringer i utlendingsloven (innstramninger) (Prop. 16 L (2015–2016))

    Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav d

Presidenten: Referatet er omdelt på representantenes plasser, og presidenten refererer forslaget til behandlingsmåte. Det foreslås – som man vil se – at saken tas opp til avgjørelse straks.

Ber noen om ordet til behandlingsmåten? – Audun Lysbakken har bedt om ordet.

Audun Lysbakken (SV) [12:03:48]: SVs gruppe deler intensjonen i det forslaget som er lagt fram. Vi mener imidlertid at det inneholder betydelig politisk endring. Det er spørsmål som berører flyktningrett og menneskers rettssikkerhet. Vi mener at selv om det er nødvendig med en hastig behandling, bør det også være rom for at det skrives merknader, slik at Stortinget får gjort de nødvendige føringer og tolkninger som skal ligge bak en slik beslutning, og at vi får en tilstrekkelig grundig behandling, slik at vi vet at de vedtakene vi gjør, er forsvarlige.

Jeg vil derfor foreslå at vi ikke behandler saken nå, men at saken oversendes komité, med den klare henstilling til presidentskapet og komiteen om at den får en ekstraordinært hastig behandling i komité.

Presidenten: Det er flere som har bedt om ordet til behandlingsmåten – Trine Skei Grande, vær så god.

Trine Skei Grande (V) [12:05:10]: Venstre støtter også forslaget om at vi bør kunne legge opp til en hastig komitébehandling. Det er viktig at Stortinget strekker seg for å få behandlet forslag raskt når regjeringa har bedt om det. Men det kjennes jo også rett å minne om at vi allerede den 6. september sendte et brev til statsministeren der vi spurte om man hadde alle fullmakter til å kunne håndtere den situasjonen som er nå. Fire dager etter fikk man til svar at alle fullmakter hadde man. Også på et initiativ overfor stortingspresidenten om å samle Stortinget tidlig for å kunne gjøre alle vedtakene og denne prosessen godt, fikk man til svar at man ikke så nødvendigheten av det.

Det er viktig at Stortinget til enhver tid er på offensiven for å klare å få gjennom vedtak fort. Det har vi vært helt fra september. Det at vi skal gjøre dette så fort at vi ikke i det hele tatt har muligheten til å behandle det i en rask komitébehandling, har vi liten forståelse for. Mange av disse forslagene vil også ta lang tid å sette ut i livet, og en dag eller to med komitébehandling ser ikke Venstre noen grunn til at vil svekke – det vil derimot styrke – det arbeidet som skal gjøres i Stortinget.

Knut Arild Hareide (KrF) [12:06:36]: Kristeleg Folkeparti støttar intensjonane i dei forslaga som regjeringa har lagt fram, nettopp for å sikre kontroll ved Storskog. Me går derfor imot ei generell komitébehandling, nettopp fordi det vil gjere at det vil ta lengre tid, og tanken bak denne lovendringa er at det skal setjast i verk, dersom Stortinget gjer sine vedtak i dag og på torsdag, allereie på fredag. Eg vil likevel be presidenten vurdere om me på eitt punkt vel å sende dette over til komitébehandling, og det er om at § 76 andre ledd andre og tredje punktum blir oppheva. Det er punktet som i realiteten tar for seg instruksjonsmyndigheita av UNE. Det er eit punkt som eg ikkje opplever har det behovet for hastigheit som dei andre punkta i denne proposisjonen. Kristeleg Folkeparti fremjar altså eit forslag ikkje om ei generell komitébehandling, men berre om det punktet som gjeld UNE. Eg er usikker på om presidenten opnar for det, men eg vil likevel leggje fram forslaget, så får presidenten eventuelt handtere det.

Rasmus Hansson (MDG) [12:08:19]: Miljøpartiet De Grønne støtter SV og Venstres forslag om en rask komitébehandling. Forslaget fra regjeringen inneholder flere elementer som Miljøpartiet De Grønne deler intensjonen i, men som samtidig har så vidtrekkende prinsipiell betydning for norsk flyktningpolitikk, at det er meget viktig at den type endringer får et minimum av forankring og et minimum av demokratisk behandling utover det som det er lagt opp til i dette tilfellet.

Jeg har tillit til at komiteen kan gjøre dette så raskt at det ikke får vesentlig betydning for iverksettelsen. Jeg håper derfor at vi kan få den betydelige forbedringen det vil innebære at komiteen får tid til å se på dette.

Jonas Gahr Støre (A) [12:09:39]: Vi får anledning til å debattere innholdet i forslagene utover i debatten, men på vegne av Arbeiderpartiet vil jeg si at vi kan støtte det behandlingsopplegget som det ble orientert om i Stortinget, og som vi da nikket til. Men det kommer til å komme forslag, innlegg og vurderinger når vi diskuterer innholdet.

Marit Arnstad (Sp) [12:10:13]: Senterpartiet er også forberedt på å forholde seg til det oppsatte forslaget til behandling. I dialog med statsministeren har alle sagt at vi er rede til en rask behandling, og det er også avgjørende at disse forslagene blir iverksatt raskt, og det kan best gjøres gjennom forslaget som ligger på bordet til behandling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.