Stortinget - Møte torsdag den 19. november 2015 kl. 10

Dato: 19.11.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 5 (2015–2016), jf. Prop. 16 L (2015–2016))

Sak nr. 5 [15:33:19]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Talere

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Presidenten har grunn til å anta at Kristelig Folkeparti her skal legge fram et forslag.

Hans Olav Syversen (KrF) [15:34:02]: Det så ut til at pila pekte på undertegnede, så på vegne av Kristelig Folkeparti legger jeg fram følgende forslag til lovanmerkning:

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Romertall I § 76 annet ledd og tredje punktum antas å burde lyde:

«Departementet kan heller ikke instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker.»»

Presidenten: Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til, som altså er en lovanmerkning om at lovvedtaket ikke bifalles, og med en tekst under.

Neste taler er representanten Ola Elvestuen, deretter representanten Snorre Serigstad Valen. Snorre Serigstad Valen må vente litt, det er en rangorden her.

Ola Elvestuen (V) [15:35:13]: Venstre stemte imot at det skulle kunne gis instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda ved første gangs behandling, og vil følgelig stemme for Kristelig Folkepartis forslag i denne behandlingen.

Snorre Serigstad Valen (SV) [15:35:39]: Orden skal det være.

Bare kort om prosess og stemmegivning. I tråd med det som er vanlig praksis, tar ikke SV i denne andre gangs lovbehandling opp igjen sin motstand mot de lovendringene vi stemte mot sist mandag. Vi tar for gitt at alle partiene her i salen er enige om at det er vanlig praksis og ikke må tolkes som noen ny støtte til lovendringene.

Så må jeg legge til at det er gledelig at Kristelig Folkeparti nå har endret syn på lovendringene knyttet til UNE. Siden Kristelig Folkeparti faktisk har endret standpunkt siden mandag, synes vi det er ryddig at Kristelig Folkeparti gjør det klart, og SV vil stemme for Kristelig Folkepartis forslag.

Så er det grunn til bare kort å minne om at en slik forvirring ville vært unngått om Stortinget hadde vedtatt en hurtig komitébehandling. Saken måtte ikke hastebehandles i Stortinget fordi Stortinget selv hadde somlet, men fordi regjeringa brukte flere uker på å bli enig med seg selv. Det er uheldig at regjeringas manglende gjennomføringskraft, og den følgelige prestisjen som har gått i saken, har fått gå på bekostning av Stortingets mulighet til å behandle viktige lovendringer på en ryddig måte. Et tegn på godt lederskap er å vise ro og besluttsomhet. Det bør flere av partiene her på huset tenke godt over, for vi vil utvilsomt måtte møte flere umiddelbare utfordringer i åra som kommer, og jeg er litt sikker på hvordan både vi og samfunnet rundt oss i ettertid vil se på hendelsene i høst.

Rasmus Hansson (MDG) [15:37:17]: Det går litt over stokk og stein for tida i asylpolitikken, og dette vedtaket fra mandag, som nå er til andre gangs behandling, er et eksempel på det.

Vi i Miljøpartiet De Grønne er enig i at det haster å få på plass en god, rettferdig og forutsigbar politikk for å sikre at det i størst mulig grad er de menneskene som trenger beskyttelse, som søker asyl i Norge. Men vi mener at regjeringen nå misbruker den pressede situasjonen til å innføre vidtrekkende, innstrammende tiltak som burde vært langt bedre utredet, faglig begrunnet og drøftet, selv om lovendringene nå heldigvis kun blir midlertidig. Vi burde ha mer respekt for Stortinget og for de store virkningene som disse forslagene kan ha på mange menneskers framtidsutsikter, enn det jeg synes Stortinget har vist de siste dagene. Dette handler om mennesker som er i en sårbar situasjon.

De Grønne stemte imot endringene i utlendingsloven som åpner for utvidet instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda, på mandag. Vi er glad for at Kristelig Folkeparti har snudd i denne saken siden da, og vi kommer til å støtte Kristelig Folkepartis forslag.

Vi trenger mer uavhengighet i klageorganet for asylsøkere, ikke mindre. Det er nettopp i slike tider som nå, hvor myndighetene får behov for å stramme til, at det kan være fristende å sette menneskerettighetene under press. Og det er nettopp i slike tider som nå at vi må være sikre på at vi har en uavhengig klageinstans for enkeltmenneskers rett til uavhengig behandling av sin søknad om beskyttelse fra krig og forfølgelse.

Forslaget om å åpne for politisk styring av UNE er heller ikke noe tiltak som trenger å jages gjennom. At vi nå står her tre dager etter førstegangs behandling og i alle fall ett parti har byttet mening allerede, viser i seg selv at dette går veldig fort. Kanskje ville enda et parti ha snudd, om vi hadde ventet tre dager til.

Rettssikkerheten til asylsøkerne angripes under påskudd av hastverk, og Stortinget har åpenbart ikke fått summet seg. Selv om jeg er alene i min partigruppe, er det hevet over tvil at det foregår store diskusjoner i andre partier enn vårt. Det er slett ikke slik at alle stortingsrepresentanter – sånn som jeg har oppfattet det – deler flertallets syn i sine egne partier på de innstramningene som Stortinget nå gjør i full fart, og det synes jeg vi burde ta på alvor. Diskusjonen både internt i partiene og mellom partigruppene er nettopp fundamentet for å kunne ta gode beslutninger når situasjonen krever litt ekstra av oss.

Til slutt vil jeg presisere at Miljøpartiet De Grønne ønsker å bidra til en mest mulig konstruktiv og god diskusjon om hvordan Norge kan takle den endrede flyktningsituasjonen. Men vi har lagt merke til at i valgkampen i år, da vi diskuterte flyktningkrisen, snakket vi om flyktningenes krise. I den offentlige debatten de siste ukene har vi fått vi inntrykk av at flyktningkrisen er blitt Norges krise – en krise på grensa, en innvandrerkrise. Dette brukes nå som begrunnelse for alvorlige innstramninger i asylsøkernes rettssikkerhet. Det kan dessverre ikke Miljøpartiet De Grønne støtte. Det er ikke Norge som er i krise. Hvis vi tar oss tid til å tenke oss om, unngår vi det i framtida også.

Knut Arild Hareide (KrF) [15:40:51]: Eg ønskjer å presisere noko for Stortinget: Kristeleg Folkeparti fremja på måndag eit forslag om at nettopp den problemstillinga, med instruksjon av UNE, skulle sendast til komitébehandling. Vårt forslag måndag kom fordi me meinte det var ei særdeles prinsipiell avgjerd, og fordi det ikkje hasta like mykje å sjå på det punktet samanlikna med dei andre punkta i lova som blei vedtatt i førstegangsbehandlinga på måndag. Det forslaget fall. Da valde Kristeleg Folkeparti å stemme for lovendringa på måndag. Me valde å stille spørsmål til departementet og gå nærmare inn i det. Me har fått svar frå departementet, men me synest ikkje svara gjer oss så trygge at me kan støtte forslaget i dag. Det vil altså seie at me har den same meininga rundt spørsmålet. Eg synest det viser nødvendigheita av at nettopp den delen av lovforslaget burde vore sendt til komitébehandling, men at det ikkje blir gjort, respekterer me.

Me behandlar i dag tiltak som skal avhjelpe myndigheitene på Storskog og sikre betre kontroll og oversikt over dei som kjem for å søkje asyl. Situasjonen på Storskog er krevjande ettersom ein del av dei som kjem, ikkje har eit reelt behov for beskyttelse. Me står overfor den største flyktningkatastrofen sidan den andre verdskrigen. Menneske flyktar frå krig og elende. Mange av dei som kjem til Noreg no, kjem fordi dei har eit reelt behov for beskyttelse. Dei innstrammingane me vedtar i dag, skal nettopp sikre at me har kapasitet til å hjelpe dei som har eit reelt behov for beskyttelse, på ein god og forsvarleg måte. Derfor støttar me reelt sett fem av punkta i lovforslaget, men spørsmålet om instruksjon meiner me burde vore gitt ei grundigare behandling i Stortinget. Men når me ikkje har fått ei bevisstheit om at det hastar og er riktig, vel me å seie akkurat det same som me sa på måndag, men denne gongen må me da naturleg nok stemme imot.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Da går Stortinget til votering.

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Dette er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak nr. 5.

Under debatten har representanten Hans Olav Syversen satt fram et forslag til lovanmerkning på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Romertall I § 76 annet ledd annet og tredje punktum antas å burde lyde:

«Departementet kan heller ikke instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker.»»

I henhold til forretningsordenens § 42 tredje ledd er forslaget innlevert etter fristen, da det ble levert først kl. 12.45 i dag. Presidenten vil likevel foreslå at Stortinget tar forslaget opp til votering.

– Ingen har ytret seg mot det, og vi tar da forslaget opp til votering.

Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 85 mot 15 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.47.08)

Presidenten: Anmerkningen til lovvedtak 5 er dermed forkastet, og Stortingets lovvedtak er bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.