Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Dokumenter: (Innst. 121 S (2015–2016), jf. Prop. 23 S (2015–2016), kap. 5613)

Sak nr. 4 [15:31:30]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Inntekter
5613Renter frå Siva SF
80Renter, blir redusert med4 200 000
frå kr 27 500 000 til kr 23 300 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.