Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Dokumenter: (Innst. 122 S (2015–2016), jf. Prop. 22 S (2015–2016), kap. 490, 491 og 3490)

Sak nr. 5 [15:31:46]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, blir auka med6 400 000
frå kr 890 892 000 til kr 897 292 000
21Særskilde driftsutgifter, asylmottak, blir auka med1 597 600 000
frå kr 1 680 500 000 til kr 3 278 100 000
22Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting, blir redusert med13 000 000
frå kr 55 477 000 til kr 42 477 000
23Særskilde driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overførast, blir auka med800 000
frå kr 4 171 000 til kr 4 971 000
60Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar, blir auka med93 000 000
frå kr 279 204 000 til kr 372 204 000
70Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak, blir auka med34 400 000
frå kr 422 133 000 til kr 456 533 000
75Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, blir redusert med3 000 000
frå kr 21 089 000 til kr 18 089 000
491Utlendingsnemnda
21Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttast under kap. 490 post 1, blir redusert med2 000 000
frå kr 11 036 000 til kr 9 036 000
Inntekter
3490Utlendingsdirektoratet
1Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med12 600 000
frå kr 138 034 000 til kr 125 434 000
3Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med2 100 000
frå kr 22 189 000 til kr 20 089 000
4Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med1 495 200 000
frå kr 1 102 345 000 til kr 2 597 545 000
5Refusjonsinntekter, blir auka med4 200 000
frå kr 11 310 000 til kr 15 510 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.