Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Dokumenter: (Innst. 120 S (2015–2016), jf. Prop. 29 S (2015–2016), kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822)

Sak nr. 3 [15:31:06]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
820Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
1Driftsutgifter, blir redusert med1 404 000
fra kr 201 460 000 til kr 200 056 000
821Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar
60Integreringstilskot, kan overførast, blir auka med320 323 000
fra kr 6 637 391 000 til kr 6 957 714 000
61Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir auka med10 525 000
fra kr 433 267 000 til kr 443 792 000
62Kommunale innvandrartiltak, blir redusert med6 450 000
fra kr 244 646 000 til kr 238 196 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar
60Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med264 888 000
fra kr 1 701 602 000 til kr 1 966 490 000
fra kr 7 330 000 til kr 5 700 000
Inntekter
3821Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar
1Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med21 405 000
fra kr 229 530 000 til kr 208 125 000
2Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med631 000
fra kr 46 740 000 til kr 47 371 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med182 493 000
fra kr 135 275 000 til kr 317 768 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.